Становище на Д- р Илиян Илиев д. м.

В продължение на 10 години наблюдавам група от 1150 ЧБД и ми дава основание да изразя становището: ЧБД боледуват най- често от асоциирани заболявания – инфекциозни и алергични. Резултатът е изява на два вида възпалителни процеси, като предпочитаното място е дихателната система – ГДП, носоглътка, уши, бял дроб, кожа. При някои от инфекциозните заболявания могат да се открият имунни реакции, променящи атопичния “модел” на Атопията.

По- ясно и въздействащо е, когато си служим с цифри и статистика.

По мои наблюдения при тези 1150 деца /ЧБД/ причина за техните заболявания се дължи на асоциация на инфекциозно и алергично заболяване /над 70% – 1- 3г/. Атопията, по- често сенсибилизацията, се потвърждава при 78, 4% от тях след преминаване на критичният период – 3- годишна възраст /благодарение на по- големите възможности на алергодиагностиката/. Това се изявява след успешното лечение и премахване на протрахираните и хронични възпалителни “огнища”, условие децата да принадлежат в тази група ЧБД.

Според прогностичните критерии в близкото минало 60% от децата, проявили алергично заболяване през 1- та и 2- та година, трябваше да преминат в групата на Астматиците. Мога отговорно да кажа, че при прилаганият подход за лечение и профилактика нито едно от наблюдаваните от мен деца след този период не е с Д- Астма.

Успехът се дължи на едновременното лечение на “възпалителния огън” в детския организъм и отстраняване и елиминация на разнородна група етиологични причинители на заболявания при ЧБД.

Атопичният “марш” може да бъде възпрян!

Разглеждането и внимателният прочит на написаното от водещите Педиатри у нас по този проблем през 80- те и 90- те години на ХХ век показват, че основна причина за ЧБД са инфекциите /проф. Михов- 1984 г., проф. Мумджиев – 1994 г. /. Дава се алгоритъм за лечение и предпазването от тях, а разумното обяснение за предпочитаната ранна детска възраст включва “незрялата” имунна защита и попадането им в детските колективи.
Литературната справка и практиката ми потвърждава липсата на задълбочени  проучвания за участието на алергичните заболявания в етиологията на разглеждания проблем – ЧБД. / за споменатия период от време/. Посочените от мен цифри, касаещи причинителите на заболявания при ЧБД, променят съществено подхода за обгрижването и подобряването на ефективността му.Новото за асоциираните заболявания- Атопия и инфекциозни заболявания е, че заемат първото място при ЧБД!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.