С 275 са се увеличили леглата в болниците през 2021 г.

Към 31 декември 2021 г. в страната са функционирали 341 заведения за болнична помощ, с общо 54 491 легла, от които 319 болници, с 52 246 легла. В сравнение с 2020 година лечебните заведения за болнична помощ намаляват с едно, а леглата в тях се увеличават с 275, или с 0.5%.

Заведенията за извънболнична помощ по данни към края на миналата година са 2 133, с 1 285 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 151, с 1 939 легла, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

В категорията на заведенията за болнична помощ се включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31 декември 2021 г. многопрофилните болници са 182, с 38 418 легла. В 57.1% от болниците е съсредоточен 73.5% от общия им леглови фонд в страната. Броят на леглата варира в широки граници – от 27 до 1 546. Най-голям е делът на многопрофилните болници, които към края на годината разполагат с от 100 до 299 легла – 42.9%. До 99 легла има в 35.2% от многопрофилните болници. С над 500 легла са 8.2% от този вид лечебни заведения.

Към края на 2021 г. специализираните болници са били 137, с общо 13 828 легла. Разпределението им по видове е следното: за активно лечение – 74, с 4 487 легла; за продължително лечение – една, със 145 легла; за продължително лечение и рехабилитация – 16, с 1 983 легла; за рехабилитация – 34, с 5 091 легла; държавни психиатрични болници – 12, с 2 122 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар. В края на 2021 г. те са: центрове за кожно-венерически заболявания – 3 заведения, с 30 легла; комплексни онкологични центрове – 7, с 1 193 легла; центрове за психично здраве – 12, с 1 022 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2021 г. е 796.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 12.9 пункта (783.9).

Най-високи са стойностите на този показател в областите Плевен (1 125.3 на 100 000 души от населението), Смолян (1 067.3) и Пловдив (1 017.9), а най-ниски – в областите Перник (378.7), Ямбол (395.2) и Видин (425.1).

Източник : fakti.bg